سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حکیم را که دل از دست رفت و پای از جای

سر صلاح توقع مدار و سامانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حکیم را که دل از دست رفت و پای از جای

p;dl vh ;i ng hc nsj vtj , \hd hc [hd

sv wghp j,ru lnhv , shlhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165