سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دل شکسته مروت بود که بازدهند

که باز می دهد این دردمند را دل ریشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دل شکسته مروت بود که بازدهند

ng a;sji lv,j f,n ;i fhcnikn

;i fhc ld nin hdk nvnlkn vh ng vdaتعداد ابیات منتشر شده : 407797