سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آرزو می کندم در همه عالم صیدی

که نباشند رفیقان حسود انبازمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آرزو می کندم در همه عالم صیدی

Hvc, ld ;knl nv ili uhgl wdnd

;i kfhakn vtdrhk ps,n hkfhcl

تعداد ابیات منتشر شده : 504827