سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خم دو زلف تو بر لاله حلقه در حلقه

به سنگ خاره درآموخت عشق ورزیدنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خم دو زلف تو بر لاله حلقه در حلقه

ol n, cgt j, fv ghgi pgri nv pgri

fi sk' ohvi nvHl,oj uar ,vcdnk

 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی دشمن خدا در همه ی آثار
 • جستجوی اینجا در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در سعدی
 • جستجوی معنی این شعر در اوحدی
 • جستجوی نسیم در همه ی آثار
 • جستجوی وصل یاران در همه ی آثار
 • جستجوی ساز زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی بوی جوی در خاقانی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165