سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت

باطل بود که صورت بر قبله می نگاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت

jvsl klhc w,td fh wpfj odhgj

fhxg f,n ;i w,vj fv rfgi ld k'hvd

تعداد ابیات منتشر شده : 466260