سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

ulvd fi f,d dhvd ;vndl hkjzhvd

cHk hkjzhv lh vh k'a,n id] ;hvd


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511