سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به هر کویی پری رویی به چوگان می زند گویی

تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به هر کویی پری رویی به چوگان می زند گویی

fi iv ;,dd \vd v,dd fi ],'hk ld ckn ',dd

j, o,n ',d cko nhvd fshc hc cgt ],'hkd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165