سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آن یار که عهد دوستاری بشکست

می رفت و منش گرفته دامان در دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آن یار که عهد دوستاری بشکست

Hk dhv ;i uin n,sjhvd fa;sj

ld vtj , lka 'vtji nhlhk nv nsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170