سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

رسن زلف تو در رشته جان من و شمع

هر یک از آتش رخسار تو، تابی داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - رسن زلف تو در رشته جان من و شمع

vsk cgt j, nv vaji [hk lk , alu

iv d; hc Hja voshv j,، jhfd nhvn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165