سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

چو زلف او مرا جانی است سودایی ز من بستان

به شرط آنکه چون پیشش رسی در پایش افشانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - چو زلف او مرا جانی است سودایی ز من بستان

], cgt h, lvh [hkd hsj s,nhdd c lk fsjhk

fi avx Hk;i ],k \daa vsd nv \hda htahkd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165