سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در اموری که پی سد طریق فتن است

در مقامی که گه قطع مهام بشرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در اموری که پی سد طریق فتن است

nv hl,vd ;i \d sn xvdr tjk hsj

nv lrhld ;i 'i rxu lihl favsjتعداد ابیات منتشر شده : 206498