سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خامه ملهم تو ثانی ذوالقرنین است

خنجر سبز لباس تو، بجای خضرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خامه ملهم تو ثانی ذوالقرنین است

ohli lgil j, ehkd b,hgrvkdk hsj

ok[v sfc gfhs j,، f[hd oqvsjتعداد ابیات منتشر شده : 206498