سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زان جهت در دل خصمت شده این عین حیات

زین سبب در ظلمات آن شده گوهر سیرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زان جهت در دل خصمت شده این عین حیات

chk [ij nv ng owlj ani hdk udk pdhj

cdk sff nv zglhj Hk ani ',iv sdvsjتعداد ابیات منتشر شده : 206498