سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آبگون پیکر خود شعشه دشنه تو

جگر تشنه اعدای تو را آبخورستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آبگون پیکر خود شعشه دشنه تو

Hf',k \d;v o,n auai naki j,

['v jaki hunhd j, vh Hfo,vsjتعداد ابیات منتشر شده : 206526