سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نسخه نامیه از خلق تو حاصل گردد

داده تفضیل ازان برقلم و نیشکرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نسخه نامیه از خلق تو حاصل گردد

ksoi khldi hc ogr j, phwg 'vnn

nhni jtqdg hchk fvrgl , kda;vsjتعداد ابیات منتشر شده : 206498