سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ظالمانند به دوران تو انجم زان روی

روز و شب خانه ایشان همه زیر و زبرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ظالمانند به دوران تو انجم زان روی

zhglhkkn fi n,vhk j, hk[l chk v,d

v,c , af ohki hdahk ili cdv , cfvsjتعداد ابیات منتشر شده : 206498