سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ملکت از امن چو اطراف سپهرست درو

رفته آهو بره در چشم و دل شیر نرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ملکت از امن چو اطراف سپهرست درو

lg;j hc hlk ], hxvht s\ivsj nv,

vtji Hi, fvi nv ]al , ng adv kvsjتعداد ابیات منتشر شده : 206526