سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هرکه را گوهر نام تو برآید به زبان

دهنش چون دهن سکه لبالب ز زرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هرکه را گوهر نام تو برآید به زبان

iv;i vh ',iv khl j, fvHdn fi cfhk

nika ],k nik s;i gfhgf c cvsjتعداد ابیات منتشر شده : 206556