سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

همه کس را شرف و فخر به علم و هنرست

تویی آنکس که به تو علم و شرف مفتخرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - همه کس را شرف و فخر به علم و هنرست

ili ;s vh avt , tov fi ugl , ikvsj

j,dd Hk;s ;i fi j, ugl , avt ltjovsjتعداد ابیات منتشر شده : 206498