سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آن سرافراز نهالیست سنان تو به رزم

که سر و سینه بدخواه تواش بارو برستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آن سرافراز نهالیست سنان تو به رزم

Hk svhtvhc kihgdsj skhk j, fi vcl

;i sv , sdki fno,hi j,ha fhv, fvsjتعداد ابیات منتشر شده : 206512