سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

با من سخن غرضت دلخوشیم نیست

بر ریش پاره ام نمکی می پراکنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - با من سخن غرضت دلخوشیم نیست

fh lk sok yvqj ngo,adl kdsj

fv vda \hvi hl kl;d ld \vh;kd

 • جستجوی خاطره در همه ی آثار
 • جستجوی نژندی در فردوسی
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • جستجوی ورزش در همه ی آثار
 • جستجوی تک بیت در مولوی
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی شتر در همه ی آثار
 • جستجوی محمد در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508620