سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تو سرو سر بلندی و چون سایه کار من

افتادگی و مسکنت است و فروتنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - تو سرو سر بلندی و چون سایه کار من

j, sv, sv fgknd , ],k shdi ;hv lk

htjhn'd , ls;kj hsj , tv,jkd

تعداد ابیات منتشر شده : 508620