سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تو سرو سر بلندی و چون سایه کار من

افتادگی و مسکنت است و فروتنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - تو سرو سر بلندی و چون سایه کار من

j, sv, sv fgknd , ],k shdi ;hv lk

htjhn'd , ls;kj hsj , tv,jkd

 • جستجوی همه خراسان چون جای جغد و یران بود در اقبال لاهوری
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی انقلاب در همه ی آثار
 • جستجوی بنشینم وصبر پیش گیرم در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095