سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

یکی مطعون ارباب شمال است

یکی موقوف اصحاب یمین استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - یکی مطعون ارباب شمال است

d;d lxu,k hvfhf alhg hsj

d;d l,r,t hwphf dldk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165