سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دیشب سر زلف یار بگرفتم مست

کز دست من دلشده چون خواهی رستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دیشب سر زلف یار بگرفتم مست

ndaf sv cgt dhv f'vtjl lsj

;c nsj lk ngani ],k o,hid vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170