سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بر پای بود تخت به پیش چو بندگان

بر صدر دستها بنهاده در انتظار



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بر پای بود تخت به پیش چو بندگان

fv \hd f,n joj fi \da ], fkn'hk

fv wnv nsjih fkihni nv hkjzhv



تعداد ابیات منتشر شده : 380540