سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

از نثار مژه چون زلف تو در زر گیرم

قاصدی کز تو سلامی برساند بر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - از نثار مژه چون زلف تو در زر گیرم

hc kehv lVi ],k cgt j, nv cv 'dvl

rhwnd ;c j, sghld fvshkn fv lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165