سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در کارخانهٔ عشق ازکفر ناگزیر است

آتش که را بسوزد گر بولهب نباشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در کارخانهٔ عشق ازکفر ناگزیر است

nv ;hvohkiٔ uar hc;tv kh'cdv hsj

Hja ;i vh fs,cn 'v f,gif kfhanتعداد ابیات منتشر شده : 380525