سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تا کی فرو گذاری چون زلف خود دلم را

سرگشته و پریشان ای نور هر دودیدهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - تا کی فرو گذاری چون زلف خود دلم را

jh ;d tv, 'bhvd ],k cgt o,n ngl vh

sv'aji , \vdahk hd k,v iv n,ndni

تعداد ابیات منتشر شده : 510165