سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای دوست دل از جفای دشمن درکش

با روی نکو شراب روشن درکشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای دوست دل از جفای دشمن درکش

hd n,sj ng hc [thd nalk nv;a

fh v,d k;, avhf v,ak nv;a

تعداد ابیات منتشر شده : 508170