سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خدیو زمین پادشاه زمان

مه برج دولت شه کامرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خدیو زمین پادشاه زمان

ond, cldk \hnahi clhk

li fv[ n,gj ai ;hlvhkتعداد ابیات منتشر شده : 206266