سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

که تمکین اورنگ شاهی از اوست

تن آسایش مرغ و ماهی از اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - که تمکین اورنگ شاهی از اوست

;i jl;dk h,vk' ahid hc h,sj

jk Hshda lvy , lhid hc h,sjتعداد ابیات منتشر شده : 206498