سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فروغ دل و دیدهٔ مقبلان

ولی نعمت جان صاحبدلانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فروغ دل و دیدهٔ مقبلان

tv,y ng , ndniٔ lrfghk

,gd kulj [hk whpfnghkتعداد ابیات منتشر شده : 206498