سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

الا ای همای همایون نظر

خجسته سروش مبارک خبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - الا ای همای همایون نظر

hgh hd ilhd ilhd,k kzv

o[sji sv,a lfhv; ofvتعداد ابیات منتشر شده : 206498