سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فلک را گهر در صدف چون تو نیست

فریدون و جم را خلف چون تو نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فلک را گهر در صدف چون تو نیست

tg; vh 'iv nv wnt ],k j, kdsj

tvdn,k , [l vh ogt ],k j, kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 206266