سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به جای سکندر بمان سالها

به دانادلی کشف کن حالهاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به جای سکندر بمان سالها

fi [hd s;knv flhk shgih

fi nhkhngd ;at ;k phgihتعداد ابیات منتشر شده : 206498