سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

یکی تیغ داند زدن روز کار

یکی را قلمزن کند روزگارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - یکی تیغ داند زدن روز کار

d;d jdy nhkn cnk v,c ;hv

d;d vh rglck ;kn v,c'hvتعداد ابیات منتشر شده : 206541