سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مرا با عدو عاقبت فرصت است

که از آسمان مژدهٔ نصرت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مرا با عدو عاقبت فرصت است

lvh fh un, uhrfj tvwj hsj

;i hc Hslhk lVniٔ kwvj hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165