سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فریب جهان قصهٔ روشن است

ببین تا چه زاید شب آبستن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فریب جهان قصهٔ روشن است

tvdf [ihk rwiٔ v,ak hsj

ffdk jh ]i chdn af Hfsjk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165