سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی

کار ما با رخ ساقی و لب جام افتادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی

Hk an hd o,h[i ;i nv w,lui fhcl fdkd

;hv lh fh vo shrd , gf [hl htjhn


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334805