سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی

خاصه اکنون که صبا مژده فروردین دادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی

fun hc hdk nsj lk , nhlk sv, , gf [,d

ohwi h;k,k ;i wfh lVni tv,vndk nhn

تعداد ابیات منتشر شده : 507630