سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما راآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 76892