سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

tyhk ;hdk g,gdhk a,o advdk ;hv aivHa,f

]khk fvnkn wfv hc ng ;i jv;hk o,hk dylh vh


 • جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748