سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

که بسوختیم و از ما بت ما فراغ داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

lk , alu wfp'hid scn hv fi il f'vddl

;i fs,ojdl , hc lh fj lh tvhy nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 249966