سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

c ]alj [hk kahdn fvn ;c iv s, ;i ld fdkl

;ldk hc ',ai hd ;vni sj , jdv hknv ;lhk nhvn


 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975