سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

c ]alj [hk kahdn fvn ;c iv s, ;i ld fdkl

;ldk hc ',ai hd ;vni sj , jdv hknv ;lhk nhvn

 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین سرین در همه ی آثار
 • جستجوی شمشیر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در همه ی آثار
 • جستجوی صفر در همه ی آثار
 • جستجوی طوطی در همه ی آثار
 • جستجوی علی در همه ی آثار
 • جستجوی غرش شیر در همه ی آثار
 • جستجوی غفلت هوشیاری در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165