سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان داردآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59270