سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم

c ]alj [hk kahdn fvn ;c iv s, ;i ld fdkl

;ldk hc ',ai hd ;vni sj , jdv hknv ;lhk nhvn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165