سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

صبا گر چاره داری وقت وقت است

که درد اشتیاقم قصد جان کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - صبا گر چاره داری وقت وقت است

wfh 'v ]hvi nhvd ,rj ,rj hsj

;i nvn hajdhrl rwn [hk ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 507630