سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب

shrdh [hl ld hl ni ;i k'hvkni ydf

kdsj lug,l ;i nv \vni hsvhv ]i ;vn

 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی کوثر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چون پرند نیلگون در عنصری
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی گوهر کند ز قطره و شکر دهد ز نی در حافظ
 • جستجوی بوی جوی در رودکی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509640