سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کردآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59270