سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

t;v uar Hja yl nv ng phtz cn , s,oj

dhv ndvdki ffdkdn ;i fh dhv ]i ;vnتعداد ابیات منتشر شده : 251627