سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید

تا نگویند حریفان که چرا دوری کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید

Hln hc \vni fi l[gs uvra \h; ;kdn

jh k',dkn pvdthk ;i ]vh n,vd ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 509610