سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

طمع مدار که کار دگر توانی کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

,gd j, jh gf lua,r , [hl ld o,hid

xlu lnhv ;i ;hv n'v j,hkd ;vnتعداد ابیات منتشر شده : 249992