سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آوردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

wfh fi o,a ofvd inin sgdlhk hsj

;i lVni xvf hc 'gak sfh H,vn

تعداد ابیات منتشر شده : 507645