سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

برو کاین وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

sv , ]ald ]kdk ng;a j, ',dd ]al hc h, fvn,c

fv, ;hdk ,uz fd lukd lvh nv sv kld 'dvn


 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251670